BIOCIDE REGLEMENTERING EN REACH

REACH is een reglement van de Europese Unie ingevoerd om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen risico’s met betrekking tot chemische stoffen, en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU te stimuleren.

REACH is de samentrekking van «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals» (Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen). Het reglement ging van kracht op 1 juni 2007.

In principe is het REACH reglement van toepassing op alle chemische stoffen : stoffen die worden gebruikt in industriële processen, maar ook de stoffen uit ons dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld schoonmaakproducten, verf en artikelen als kleding, meubels en elektrische apparaten. Dit reglement heeft derhalve een impact op de meeste bedrijven van de EU.

Het REACH reglementlegt de bewijslast ten laste van de bedrijven. Voor de toepassing van het reglement moeten bedrijven de risico’s identificeren en beheren met betrekking tot de stoffen die zij vervaardigen en verhandelen in de EU. Zij moeten het ECHA ( European Chemicals Agency) laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en de gebruikers kennis geven van de risicobeheersmaatregelen.

De bedrijven moeten hun stoffen registreren; om dit te doen moeten zij samenwerken met andere bedrijven die dezelfde stoffen registreren.

Bedrijven zijn verplicht tot het bijeenbrengen van informatie over de eigenschappen en de gebruiken van de stoffen die zij vervaardigen of importeren in hogere hoeveelheden dan één ton per jaar. Zij moeten eveneens de gevaren en de potentiële risico’s met betrekking tot de stof evalueren.

Deze informaties worden bekendgemaakt aan het ECHA middels een registratiedossier met informatie betreffende het gevaar en, in voorkomend geval, een evaluatie van de risico’s die het gebruik van de stof met zich kan meebrengen, evenals de manier om deze risico’s te beheersen.

De registratie is gebaseerd op het principe « één stof, één registratie ». Dit houdt in dat de fabrikanten en importeurs van dezelfde stof hun registratie op gezamenlijke wijze moeten indienen.

Het ECHA ontvangt de afzonderlijke registraties en evalueert hiervan de gelijkvormigheid. Vervolgens evalueren de lidstaten van de EU bepaalde stoffen om te beantwoorden aan de eerste zorg betreffende de gezondheid van de mens of het milieu. De autoriteiten en de wetenschappelijke comités van het ECHA bepalen of de risico’s van de stoffen kunnen worden beheerd.

REACH heeft een impact op een breed scala van bedrijven in een groot aantal sectoren, met inbegrip van bedrijven die van mening zouden kunnen zijn dat de chemische stoffen hen niet betreffen.

In het algemeen kunt u, in het kader van REACH, worden beschouwd als :

Fabrikant: als u chemische stoffen vervaardigt, ofwel voor eigen gebruik, ofwel voor andere personen (inclusief voor de export); in het kader van REACH heeft u waarschijnlijk een grote verantwoordelijkheid.

Importeur: als u om het even welke producten koopt van buiten de EU/EEE heeft u in het kader van REACH waarschijnlijk bepaalde verantwoordelijkheden. Het kan hier gaan om de chemische stoffen zelf, mengsels bestemd voor de doorverkoop of eindproducten zoals kleding, meubels of plastic artikelen.

Downstreamgebruiker: de meeste bedrijven gebruiken chemische stoffen, soms zelfs zonder het te weten; u moet daarom ook uw verplichtingen nagaan als u in uw industriële of professionele situatie chemische stoffen hanteert. Bepaalde verantwoordelijkheden kunnen u worden opgelegd in het kader van REACH.

Naast REACH is er ook een reglement met betrekking tot biociden

Het reglement op biocide producten (RPB, reglement (EU) n° 528/2012) van 22 mei 2012 betreft het verhandelen en het gebruiken van biocide producten voor de bescherming van de mens, dieren, materialen of artikelen tegen schadelijke organismen, zoals schadelijke dieren en bacteriën, door de werking van actieve stoffen vervat in het biocide product.

Procedure

Bedrijven moeten de goedkeuring vragen voor een actieve stof door een dossier in te dienen bij het ECHA.

De Actieve Stoffen (AS) en de biocide producten (BP) zijn gecategoriseerd in 22 «product types» (PT)

Bedrijven kunnen het ECHA vragen een technische gelijkstelling van hun actieve stof op te stellen.

Een fundamenteel en nieuw aspect van het reglement op biocide producten is de gemeenschappelijke verplichting om informatie uit te wisselen over de door de EU goedgekeurde en toegelaten actieve stoffen en producten.

Na de goedkeuring van een actieve stof moeten bedrijven die biocide producten in een lidstaat willen verhandelen een verzoek indienen voor de autorisatie van deze producten.

Sinds 1 september 2015 worden biocide producten niet meer beschikbaar gesteld als de leverancier van de AS of het BP niet is geregistreerd op de lijst van artikel 95 van « relevante » actieve stoffen vereist voor het PT.

Officiële lijst van leveranciers vermeld in artikel 95 van het reglement http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Zo kunnen producten met stoffen en mengsels van fabrikanten en/of importeurs die niet staan vermeld op deze lijst, niet meer worden gebruikt of verhandeld. Het is daarom essentieel ervoor te zorgen dat de supply chain van de producten die u verkoopt deze punten respecteert.

Producten voor zwembaden :

Groep 1: desinfecteermiddelen
Onder dit type producten vallen geen schoonmaakproducten die niet zijn bestemd om een biocide effect te hebben, zoals vloeibaar wasmiddel, wasmiddel in poedervorm en soortgelijke producten.

PT2 Ontsmettingsmiddelen en algiciden niet bestemd voor de directe toepassing op mensen of dieren Gebruikt voor het desinfecteren van oppervlakken, materialen, uitrustingen en meubilair die niet worden gebruikt in rechtsreeks contact met levensmiddelen of diervoeders. De plaatsen van gebruik zijn o.a. zwembaden, aquariums, waterbekkens en andere wateren, systemen voor airconditioning, evenals muren en vloeren in particuliere, openbare en industriële ruimten en andere ruimten betreffende het bedrijfsleven.

Gebruikt voor het desinfecteren van lucht, wateren die niet worden gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie, chemische toiletten, afvalwater, ziekenhuisafval en de vloer.

Gebruikt als algicide producten voor de behandeling van zwembaden, aquariums en andere wateren, evenals voor de curatieve behandeling van bouwmaterialen.

Gebruikt om te worden verwerkt in textiel, stoffen, maskers, verf en andere artikelen of materialen voor het vervaardigen van behandelde artikelen met desinfecterende eigenschappen.

Om beter te begrijpen: http://reach-info.ineris.fr/sites/reach-info.gesreg.fr/files/pdf/11028-4_REACH_maitrisez-risques-entreprises.pdf

SAMENVATTING

Actieve Stof (AS)

Stof of micro-organisme dat werkt tegen schadelijke organismen

Biocide Product (BP)

Elke stof of mengsel, in de vorm waarin het is geleverd aan de gebruiker, bestaande uit een of meerdere AS (door ze te bevatten of op te wekken), bestemd om schadelijke organismen te vernietigen, af te weren of onschadelijk te maken, of de reacties te voorkomen of te bestrijden door een werking die niet overeenkomt met een eenvoudige mechanische of fysieke werking.

Behandeld Artikel (BA)

Stof, mengsel of artikel behandeld met een of meerdere BP of waarin een of meerdere BP bewust zijn verwerkt.

Een BA met een elementaire biocide functie wordt beschouwd als een BP

PRINICPE

Actieve Stof (AS) => GOEDKEURING

Elke stof wordt afzonderlijk bestudeerd om de doeltreffendheid en het gebruik ervan te bewijzen.

Na goedkeuring wordt de stof toegevoegd aan een communautaire lijst van goedgekeurde AS die worden gebruikt in biocide producten.

Biocide Product (BP) => TOESTEMMING

Wanneer alle in het biocide product aanwezige Actieve Stoffen aan de communautaire lijst van de « goedgekeurde » AS zijn toegevoegd, hebben de bedrijven die het product willen verhandelen 2 jaar om een vergunning te vragen voor het op de markt brengen van het betreffende product.

Deze vergunningen kunnen nationaal / Europees en multibedrijf (groep van bedrijven in de vorm van een [Dv1]) zijn.


[Dv1]GIE is de afkorting van Groupement d’Intérêt Economique » en wil zeggen groepering door economisch belang

www.acti-chemical.com

Contact