Privacy & politiek SCP Europe

SCP EUROPA - PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacybeleid

SCP Europe SAS, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen, geregistreerd in Frankrijk onder nummer 428 668 727, gevestigd op het adres 40 rue Victor Basch, 91300 Massy, Frankrijk ("SCP" of "wij") respecteert de betrokken personen en begrijpt dat u zich zorgen maakt over uw privacy. Daarom hebben we dit Privacy- en Cookiebeleid geschreven, zodat u weet wat voor soort persoonlijke informatie we verzamelen, hoe deze wordt behandeld en met wie deze kan worden gedeeld.Dit privacy- en cookiebeleid is alleen van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie van klanten en bezoekers van de website door SCP Europe SAS. Verwerking door andere gelieerde entiteiten of andere derden kan worden beheerst door een afzonderlijk privacybeleid, en wij raden u aan het privacybeleid van deze entiteiten te herzien.

Dit Privacy- en cookiebeleid zet de principes uiteen die van toepassing zijn op het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens door SCP. SCP zet zich in voor de verwerking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid, de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU en andere toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van onze diensten en websites uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengt naar een land dat niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming heeft als uw eigen land. Zie hoofdstuk 4 van dit privacy- en cookiebeleid voor meer informatie.

Als u vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dataprivacy@poolcorp.com.

I. Informatie die we verzamelen en hoe we het gebruiken

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen verschillende soorten "persoonlijke informatie", afhankelijk van hoe u onze diensten en websites gebruikt.

Als u een klant bent, kunnen wij online en/of offline uw naam, e-mailadres, post- en verzendadressen, telefoonnummers en creditcardgegevens verzamelen en deze persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doel van de verwerking

Rechtsgrondslag

Verwerking van orders (inclusief incasso en verzending van facturen)

Uitvoering van onze overeenkomst met u

Het leveren van producten/diensten

Uitvoering van onze overeenkomst met u

Vragen beantwoorden

Ons rechtmatig belang, dat is de goede werking van onze commerciële activiteit.

Beheer van aankopen en rekeningen van klanten

Ons rechtmatig belang, dat is de goede werking van onze commerciële activiteit.

Verzending van marketingmateriaal (met inbegrip van aanbiedingen en andere informatie die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn)

Uw toestemming

Beheer van wedstrijden en enquêtes

Uw toestemming

Als u een bezoeker van de website bent, kunnen wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen. Deze gegevens omvatten uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en uw interessegebieden. In dat geval verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van de verwerking

Rechtsgrondslag

Reageer op vragen

Ons rechtmatig belang

Wij zijn van mening dat het risico voor uw rechten inzake gegevensbescherming in verband met persoonlijke informatie die wij verwerken op basis van onze legitieme belangen niet buitensporig of te ingrijpend is. We hebben ook gezorgd voor bescherming van uw rechten door te zorgen voor de juiste bewaartermijnen en veiligheidscontroles.

Als u ervoor kiest om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, kunnen wij u mogelijk geen diensten leveren die u mogelijkerwijs aanvraagt of nodig hebt, of een contract met u aangaan.

Andere verzamelde informatie

Wanneer u onze websites gebruikt, kunnen wij ook informatie verzamelen die op zichzelf niet kan worden gebruikt om u rechtstreeks te identificeren of contact met u op te nemen, zoals demografische informatie of technische informatie (zoals het type browser dat u gebruikt en de websites die u bezoekt onmiddellijk voor en onmiddellijk na uw bezoek aan onze websites). Dergelijke informatie kan ook informatie omvatten die u ons verstrekt via uw gebruik van onze websites, zoals de voorwaarden die u invoert in de zoekfuncties van onze websites. Deze informatie helpt ons bij het evalueren van consumententrends en het gebruik van onze websites en stelt ons in staat om de inhoud en het aanbod van onze website dienovereenkomstig te verbeteren.

II. Hoe we uw informatie delen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de bedrijven van onze groep die dat wel zijn:

Pool Corporation (Verenigde Staten)

SCP Frankrijk SAS (Frankrijk)

SCP Pool BV (Nederland)

SCP Benelux NV (België)

SCP (UK) Limited (Verenigd Koninkrijk) Limited (Verenigd Koninkrijk)

SCP Pool Distributeurs Spanje, S.L.U. (Spanje)

SCP Pool Portugal LDA (Portugal)

SCP Italië S.r.l. (Italië)

SCP Germany GmbH (Duitsland)

SCP Adriatica d.o.o. (Kroatië)

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met andere derden, zoals hieronder vermeld, bij wijze van uitzondering. Bovendien kunnen wij geaggregeerde informatie, zoals demografische informatie en onze statistische analyses, openbaar maken aan derden, waaronder adverteerders of andere zakelijke partners. Deze geaggregeerde informatie omvat niet uw persoonlijke informatie.

Derden-aanbieders

Wij zullen uw persoonlijke informatie delen met externe bedrijven die diensten voor ons verrichten. Wanneer we met een externe partij werken, eisen we dat deze partijen ermee instemmen om uw persoonlijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid en de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie uitsluitend wordt gebruikt om de door ons gevraagde diensten te leveren, en niet voor andere doeleinden.

Soms bieden wij promoties (zoals sweepstakes) aan in samenwerking met een derde partij. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een van deze promoties, kunnen wij uw informatie delen met de derde partij zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid, en de derde partij kan onafhankelijk van u informatie verzamelen zoals beschreven in hun privacybeleid. Wij raden u aan het privacybeleid van de derde partij te lezen voordat u ervoor kiest om deel te nemen aan een promotie.

Zakelijke transacties

Wij kunnen kopen, verkopen of combineren met andere bedrijven. Als dat het geval is, kunnen persoonlijke gegevens die wij of andere bedrijven hebben verzameld, worden overgedragen als onderdeel van de transactie, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Overige informatieverschaffing

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken in antwoord op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten. We kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken om onze rechten en overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of wanneer we te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van deze informatie noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bedrijven, onze websites, onze klanten, onze gebruikers of anderen te beschermen, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, of zoals anderszins vereist door de wet of door de overheid en regelgevende instanties. Dit omvat ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en ter vermindering van het kredietrisico.

III. Bewaringstermijn

Het is ons beleid om uw persoonlijke gegevens te bewaren voor de duur die nodig is voor het specifieke doel of de specifieke doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zoals hieronder beschreven:

Doel van de verwerking

Toepasselijke maximale bewaartermijn

Verwerken van bestellingen (inclusief incasso en verzending van facturen)

6 jaar na voltooiing van de bestelling

Producten/diensten leveren,

6 jaar na voltooiing van de bestelling

Reageer op vragen

3 jaar na de afsluiting van de onderzoeken

Beheer van aankopen en rekeningen van klanten

6 jaar na afsluiting van de rekening

Verzending of marketing materiaal (met inbegrip van aanbiedingen en andere informatie die wij van belang achten voor u)

3 jaar na het einde van onze commerciële relatie

Beheer van wedstrijden en enquêtes

6 jaar na afloop van de prijsvragen of enquêtes

Terwijl wij uw persoonlijke informatie blijven verwerken, zullen wij ervoor zorgen dat deze wordt verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid. Anders wissen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens veilig zodra deze niet langer nodig zijn.

IV. Overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER

We kunnen de persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers (waaronder naam, e-mailadres, post- en verzendadressen, telefoonnummers en interessegebieden) buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan ons moederbedrijf Pool Corporation, gevestigd in de Verenigde Staten (klanten- en IT-afdeling), om vragen van klanten te ondersteunen, gecentraliseerde aankoop- en accountadministraties te beheren en onderhoud of technische ondersteuning te bieden aan de servers waarin dergelijke persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Pool Corporation zet zich in voor de verwerking van persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacy- en cookiebeleid en het EU-VS Privacy Shield Framework (of het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, al naar gelang het geval), zoals beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van dit privacy- en cookiebeleid en de privacyschildbeginselen, zijn de privacyschildbeginselen van toepassing. Voor meer informatie over de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, en om de certificering van Pool Corporation te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/list.

De verantwoordelijkheid van Pool Corporation voor persoonlijke informatie die zij ontvangt in het kader van het Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een derde partij is beschreven in de Privacy Shield Principles. Pool Corporation blijft in het bijzonder verantwoordelijk en aansprakelijk onder de Privacy Shield Principles indien derden die door Pool Corporation worden ingeschakeld de persoonlijke informatie verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij Pool Corporation bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor het evenement dat schade veroorzaakt.

Pool Corporation raadt u aan om een e-mail te sturen naar privacy@scppool.com als u een klacht heeft over het privacyschild (of een algemene privacy-gerelateerde klacht). Klachten zullen intern worden opgelost in overeenstemming met de klachtenprocedures van Pool Corporation.

Als u een klacht hebt met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het EU-VS of Swiss-U.S. Privacy Shield Framework en uw inspanningen om de kwestie intern op te lossen onbevredigend zijn, kan de klacht worden ingediend bij de American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html), die is geselecteerd als het onafhankelijke verhaalmechanisme voor het oplossen van klachten en geschillen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie die afkomstig is uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die wordt overgedragen aan de V.S. in het kader van dit Privacy- en cookiebeleid. Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om een beroep te doen op bindende arbitrage via het Privacy Shield Panel wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Pool Corporation is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

V. Beveiliging van de informatie die we verzamelen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij handhaven redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de persoonlijke informatie die wij verzamelen te beveiligen.

Er is altijd enig risico verbonden aan het elektronisch verzenden van informatie. Naar eigen goeddunken gebruiken we veiligheidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de industriestandaarden. Wij kunnen echter niet instaan voor de veiligheid van onze databanken, noch kunnen wij garanderen dat de informatie die u ons verstrekt niet wordt onderschept tijdens de overdracht van informatie via het internet. Als wij uw persoonlijke informatie aan derden doorgeven, eisen wij dat deze derden passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te voldoen aan dit privacy- en cookiebeleid en de toepasselijke wetgeving.

VI. Privacy van kinderen

Het is ons beleid om niet bewust persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen, en daarom verspreiden of verwerken wij dergelijke informatie niet bewust aan derden. Als u een ouder/voogd bent en u vermoedt dat uw kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, stuur ons dan een e-mail op [privacy@scppool.com]. Als we erachter komen dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we ernaar streven deze informatie zo snel mogelijk uit onze bestanden te verwijderen.

VII. Uw rechten

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd welke rechten u kunt uitoefenen. De verschillende rechten zijn niet absoluut en voor elk recht gelden bepaalde uitzonderingen.

 • Het recht van toegang - U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonlijke informatie al dan niet door ons wordt verwerkt, en over bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit beleid) over hoe deze wordt gebruikt. U heeft ook het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie, door een kopie van de persoonlijke informatie over u op te vragen. Zo bent u zich ervan bewust en kunt u controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren om informatie te verstrekken waar dit persoonlijke gegevens over een andere persoon kan onthullen of op een andere manier de rechten van een andere persoon negatief zou beïnvloeden.
 • Het recht op correctie - U kunt ons vragen om maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als wij de verkeerde naam of het verkeerde adres voor u hebben).
 • Het recht om te wissen - Dit wordt ook wel het 'recht om te worden vergeten' genoemd en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om te verzoeken om het verwijderen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens wanneer er bijvoorbeeld geen dwingende reden voor ons is om deze te blijven gebruiken of het gebruik ervan onwettig is. Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we de informatie moeten gebruiken ter verdediging van een juridische claim of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken wanneer wij een verzoek om correctie of als alternatief voor het wissen van uw persoonlijke gegevens beoordelen. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw persoonlijke gegevens nog steeds opslaan, maar kunnen wij deze niet verder gebruiken.
 • Het recht op dataportabiliteit - U heeft het recht om bepaalde persoonlijke informatie te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen doeleinden binnen verschillende organisaties (als afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking). Dit geldt alleen voor uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt en die wij met uw toestemming en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerken, die automatisch worden verwerkt. In een dergelijk geval verstrekken wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of (indien technisch mogelijk) sturen wij uw gegevens rechtstreeks door naar een afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Het recht om bezwaar te maken - U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, voor zover die verwerking plaatsvindt in het kader van onze legitieme belangen. We mogen de persoonlijke informatie blijven verwerken als we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw belangen, rechten en vrijheden of als we dit nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken - Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.
 • Het recht om ons richtlijnen te geven met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden - U hebt het recht om ons instructies te geven over het beheer (bijvoorbeeld het bewaren, wissen en openbaar maken) van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen - Als u van mening bent dat wij ons niet houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@scppool.com om deze rechten uit te oefenen.

VIII. Koekjes

Wanneer u onze website bezoekt of ermee communiceert, kunnen wij (of onze externe leveranciers) "cookies" of andere soortgelijke technologieën gebruiken om uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat naar de computer van een bezoeker of andere op het internet aangesloten apparaten wordt gestuurd om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Cookies worden met name gebruikt om onze websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om gegevens aan de website-eigenaren te verstrekken. Onze websites maken gebruik van vereiste cookies, functionele cookies en analyse- en prestatiecookies.

Met uitzondering van technische cookies, is voor het opslaan van cookies op het apparaat van een bezoeker toestemming nodig. Door verder te surfen op de website nadat de cookiesbanner op de homepage van de website is weergegeven, stemt de bezoeker in met het opslaan van cookies op zijn/haar apparaat. Deze toestemming is 13 maanden geldig.

Vereiste cookies stellen u in staat om van pagina naar pagina te gaan en functies op onze websites te gebruiken terwijl uw browser geopend blijft. Zo kunt u bijvoorbeeld de benodigde cookies gebruiken om producten aan uw winkelwagen toe te voegen en de inhoud van uw winkelwagen af te rekenen.

Functionele cookies zijn de laatste van het bezoek aan de website. Functionele cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om u te herkennen als een eerdere bezoeker om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Ze worden opgeslagen in uw computer, apparaat of browser totdat u ervoor kiest om ze te verwijderen.

Analytics en prestatiecookies stellen ons in staat om gegevens te verzamelen over de websites, waaronder het aantal bezoekers, waar de bezoekers vandaan komen en de duur van de tijd die bezoekers op de websites doorbrengen, waardoor wij of externe dienstverleners kunnen analyseren hoe onze websites worden gebruikt en hoe onze websites functioneren. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders voor analyse en prestatietracking en u kunt meer te weten komen over hun privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun cookies door op de betreffende link hieronder te klikken:

Google Analytics: http:https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Onze websites gebruiken ook "sociale knoppen" voor sociale mediasites van derden om bezoekers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. Wij bieden sociale knoppen aan op de volgende sociale mediasites, en u kunt meer te weten komen over hun privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun cookies door op de desbetreffende link hieronder te klikken:


Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Plus: https://policies.google.com/privacy?hl=enl=us

LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

De meeste webbrowsers accepteren cookies en soortgelijke bestanden, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om dit te voorkomen. Als u om welke reden dan ook besluit dat u het gebruik van bepaalde cookies niet op prijs stelt, kunt u eenvoudigweg uw instellingen wijzigen. Echter, als u dit doet, kan het zijn dat sommige functies van onze websites verloren gaan.

De instellingen van elke browser zijn verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser.

» Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Klik op de menuknop voor toegang en kies vervolgens "Opties".
 • Kies "Privacy & Veiligheid".
 • Stel het hoofdstuk Geschiedenis in op "Aangepaste instellingen voor Geschiedenis gebruiken".
 • Vink het vakje "Cookies van websites accepteren" uit.
 • Alle wijzigingen die u heeft aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

» Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

 • Selecteer de knop Gereedschap en vervolgens de knop Internet-opties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en beweeg de cursor onder Instellingen naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om cookies toe te staan en klik vervolgens op OK.

» Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Selecteer het chroommenupictogram.
 • Klik op "Instellingen".
 • Klik onderaan op "Geavanceerd".
 • Klik onder "Privacy en veiligheid" op "Inhoudinstellingen".
 • Klik op "Cookies".
 • Zet "Toestaan dat sites cookiegegevens opslaan en lezen" aan of uit.

» Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

 • Klik op "Instellingen" > "Safari" > "Privacy" > "Cookies en websitegegevens".
 • Selecteer vervolgens "altijd cookies blokkeren".

» Voor Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Als u specifieke vragen heeft over het gebruik van cookies op onze websites, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [privacy@scppool.com] met als onderwerp "Cookieaanvraag".

IX. Privacy Schild

Pool Corporation en haar gelieerde ondernemingen verplichten zich ertoe om persoonlijke informatie te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en het EU-VS Privacy Shield Framework (of het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, al naar gelang het geval), zoals beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze Privacy Policy en de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles van toepassing. Voor meer informatie over de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, en om de certificering van Pool Corporation te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/list

In overeenstemming met de principes voor privacy bescherming, verbinden PoolCorp en zijn dochterondernemingen zich ertoe om klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de EU en Zwitserland met vragen of klachten over ons privacy beschermingsbeleid dienen eerst contact op te nemen met PoolCorp op:

Pool Corporation
ATTN: PoolCorp Privacy Agent
109 Northpark Boulevard
Covington, Louisiana 70433
United States
privacy@POOLCORP.COM

PoolCorp heeft zich verder geëngageerd om samen te werken met het panel dat is opgericht door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste privacy beschermingsklachten met betrekking tot personeelsgegevens die worden overgedragen vanuit de EU en Zwitserland in de context van de arbeidsrelatie.

De verantwoordelijkheid van Pool Corporation voor persoonlijke informatie die zij ontvangt in het kader van het Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een derde partij is beschreven in de Privacy Shield Principles. Pool Corporation blijft in het bijzonder verantwoordelijk en aansprakelijk onder de Privacy Shield Principles indien derden die door Pool Corporation worden ingeschakeld de persoonlijke informatie verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij Pool Corporation bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor het evenement dat schade veroorzaakt.

Zoals verder uitgelegd in de "Hoe contact met ons op te nemen" sectie hieronder, moedigt Pool Corporation iedereen aan om contact met ons op te nemen als ze een klacht hebben met betrekking tot het privacyschild (of een algemene privacy-gerelateerde klacht). Elk recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit van personen die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de EU General Data Protection Regulation ("GDPR") door contact met ons op te nemen via dataprivacy@poolcorp.com. Bovendien hebben deze personen te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

X. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Pool Corporation staat open voor feedback en vragen over dit Privacybeleid. Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail (dataprivacy@poolcorp.com). Klachten worden intern opgelost in overeenstemming met onze klachtenprocedures.

Als u in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont en u een klacht heeft met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het EU-VS of Swiss-VS Privacy Shield Framework en uw inspanningen om de kwestie intern op te lossen onbevredigend zijn, kan de klacht worden ingediend bij de American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html), dat is geselecteerd als het onafhankelijke verhaalmechanisme voor het oplossen van klachten en geschillen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie die afkomstig is uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en die onder dit Privacybeleid is overgedragen aan de Verenigde Staten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om een beroep te doen op bindende arbitrage via het Privacy Shield Panel wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput. Pool Corporation is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Als u een vroegere of huidige werknemer bent of bent van Pool Corporation in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, heeft Pool Corporation er ook voor gekozen om samen te werken met en zich te houden aan het advies van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU met betrekking tot dergelijke onopgeloste klachten (zoals verder beschreven in de Privacy Shield Principles). Neem contact met ons op om doorverwezen te worden naar de relevante DPA-contacten.

XI. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiebeleid op elk moment te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen in dit Privacy- en Cookiebeleid publiceren zodra deze van kracht worden. Raadpleeg dit privacy- en cookiebeleid regelmatig. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2021.

Wij verwelkomen alle feedback of vragen die u heeft over dit privacy- en cookiebeleid. Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, stuur ons dan een e-mail naar [dataprivacy@poolcorp.com] of stuur ons een brief naar 40 rue Victor Basch, 91300 Massy, Frankrijk.

SCP Europe - Algemene Voorwaarden

Overeenstemming met de algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN TE ACCEPTEREN DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN, GAAT U AKKOORD MET DE NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

SCP Europe SAS en haar Europese filialen zoals SCP France ("SCP Europe", "Company" of "wij") stellen deze Gebruiksvoorwaarden vast ("Voorwaarden"), die alleen van toepassing zijn op de websites van SCP Europe ( https://www.acti-chemical.com en https://www.scpeurope.com, https://www.swimmingpool.eu ) en alle gerelateerde sites die gelinkt zijn aan deze Voorwaarden en Bepalingen door SCP Europe (gezamenlijk de "Site"). De websites van andere gelieerde entiteiten, of andere derden, kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen, en wij raden u aan het beleid van deze entiteiten te herzien.

Als u niet akkoord gaat met een van deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Site. SCP Europe kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren met voorafgaande kennisgeving aan u. Als u de Site blijft gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de update die we hebben gedaan, hebt u het recht om deze Algemene Voorwaarden te beëindigen en zal u het gebruik van de Site stopzetten.

Subsidiabiliteit

De Site is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen en elke toegang tot of gebruik van de Site door minderjarigen is uitdrukkelijk verboden. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om wettelijk bindende contracten te sluiten.

Beperkingen op het gebruik

U mag deze Site en de Inhoud uitsluitend gebruiken voor informatieve, niet-commerciële, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U mag de Site of de Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden. U mag niet medemerken, framen of spiegelen aan de site of de inhoud van de site.

Prijzen en beschikbaarheid

Alle prijsinformatie op deze Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat bepaalde items die in onze inventarislijst zijn opgenomen, in sommige gebieden niet beschikbaar zijn. Niet alle artikelen in deze handleiding zijn op voorraad voor onmiddellijke levering. Alle verkopen van de hierin vermelde producten zijn onderworpen aan onze gebruikelijke verkoopsvoorwaarden.

Disclaimer

De inhoud wordt gratis ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en kan voor geen enkel doel worden gebruikt. De zwembadinformatie op deze Site is deels bedoeld om de lezer te waarschuwen voor bepaalde problemen met het onderhoud van het zwembad. Raadpleeg uw plaatselijke verkoopcentra van het bedrijf of een plaatselijke zwembadprofessional voor relevante informatie over uw specifieke omstandigheden, klimaat en geografie. De informatie in dit document is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies met betrekking tot zwembadinstallatie, zwembadonderhoud of zwembadreparatie. Er moet een beroep worden gedaan op een bekwame beroepsbeoefenaar alvorens de installatie van de pool, het onderhoud van de pool of de reparatie van de pool uit te voeren. Professionals dienen de Content op dezelfde manier te gebruiken als elk ander educatief medium en dienen zich niet op de Content te verlaten zonder hun eigen professionele oordeel. Niets op deze site vormt een beleggingsadvies of financieel advies.

Beperking van aansprakelijkheid

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, begrijpt u dat u het Bedrijf en al hun functionarissen, werknemers, agenten, eigenaren, filialen en dochterondernemingen, direct of indirect (hierna "Vrijgestelde partijen") ontslaat van elke aansprakelijkheid voor verliezen of schade die:

 • ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet voorzienbaar waren, tenzij de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld; of
 • niet veroorzaakt zijn door een wettelijke of contractuele inbreuk van onze kant; of
 • indirecte verliezen zijn; of
 • het gevolg is van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek.

U gaat ermee akkoord de Vrijgegeven partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke eis, verlies, aansprakelijkheid, vordering of uitgave (met inbegrip van honoraria van advocaten) die tegen hen wordt ingediend door een derde partij die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Site, de Inhoud of een gelinkte website.

Eigendoms- en auteursrechtelijk beschermde informatie

Alle materiaal en inhoud toegankelijk op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) tekst, afbeeldingen, foto's, grafieken, geluiden, muziek, kunstwerken, rapporten, onderzoek, richtlijnen, informatie, gegevens, artikelen, beschrijvingen, instructies, adviezen, documenten en andere werken van auteurschap, (b) technologie, ontwerpen, methoden, ideeën, concepten, knowhow, technieken en (c) software, computercode, architectuur, verborgen tekst en symbolen, gebruikersinterfaces, look and feel, visuele interfaces, lay-out, ontwerp, arrangementen, structuur, selectie, coördinatie en expressie (gezamenlijk de "Content") is de eigendomsinformatie van het bedrijf en zijn licentiegevers, en het bedrijf en zijn licentiegevers behouden nu en in de toekomst alle rechten, titels en belangen in en op de Content. Deze site, inclusief alle inhoud, wordt beschermd door het handelsgeheim, auteursrecht, octrooi- en merkenrecht en diverse andere Amerikaanse en internationale wetten en verdragen.

U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten wereldwijd in uw gebruik van deze Site, en gaat ermee akkoord dat de Site en de Inhoud niet mag worden gekopieerd, verspreid, heruitgegeven, gewijzigd, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald of verzonden op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Als het bedrijf schriftelijke toestemming geeft, mag u geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsmededelingen op de inhoud verwijderen of wijzigen.

U mag geen enkele dieplink, paginaschraap, robot, spider of ander apparaat, programma, algoritme of methodologie, of enig vergelijkbaar proces, gebruiken om toegang te krijgen tot of te kopiëren van enig deel van de Site of de Inhoud. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen door toegang tot de Site of anderszins.

Handelsmerken

POOLCORP® en SCP® zijn gedeponeerde handelsmerken van Alliance Trading, Inc. en SCP Europe. Andere handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze Site zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers. Het bedrijf en zijn licentiegevers behouden alle rechten met betrekking tot dit onderwerp. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk, dienstmerk of logo op de Site te gebruiken, en u mag geen metatags / meta-elementen of andere verborgen tekst of code gebruiken die gebruik maakt van dergelijke merken.

Links

De Site kan links bevatten naar websites of bronnen van derden. Het bedrijf maakt geen enkele claim of verklaring met betrekking tot, en zal geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor de betrouwbaarheid, kwaliteit, inhoud, aard of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen van derden. Het bedrijf bekijkt of onderschrijft geen van de websites van derden die aan de Site gekoppeld zijn.

Privacy

Het Privacybeleid van het bedrijf is van toepassing op het gebruik van deze Site en de voorwaarden van het bedrijf zijn door deze verwijzing onderdeel geworden van deze Algemene Voorwaarden. Het bedrijf zal alle persoonlijke informatie die u via deze site indient behandelen in overeenstemming met het privacybeleid. Om het Privacybeleid te bekijken, zie het eerste gedeelte. Bovendien, door in te stemmen met deze Voorwaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat alle berichten of informatie die u naar de Site stuurt, gelezen of onderschept kunnen worden door anderen, zelfs als er een speciale mededeling is dat een bepaalde overdracht (bijvoorbeeld creditcardgegevens) gecodeerd is. Niettegenstaande het bovenstaande zal het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Inzendingen

U verleent het Bedrijf het royalty-vrije, onherroepelijke, wereldwijde en overdraagbare recht en de licentie om alle inhoud, materialen, gegevens, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie die aan het Bedrijf wordt gecommuniceerd via of over deze Site (gezamenlijk de "Inzending"), of een deel daarvan, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, en om de Inzending op te nemen in andere werken, met welke middelen of processen dan ook (downloaden, tonen, uitvoeren, verzenden of opslaan), in welke vorm dan ook, in welke vorm dan ook, dragers (met inbegrip van audiovisuele, elektronische, computer-, digitale, digitale, papieren, optische of optische media, alsmede promotionele dragers zoals elektronische banners, mailings, persadvertenties, digitale of papieren catalogi, folders, beeldschermen, advertenties, reclame op verkooppunten of commerciële dragers, zoals plannen, tekeningen, presentaties enz.), of technologie die nu bekend is of later is ontwikkeld, en om uw Inzendingen of afgeleide werken (i) op het internet (websites, sociale netwerken zoals Facebook, Instagram of Twitter, of deelplatforms zoals YouTube en DailyMotion, al dan niet op de account of pagina's van het Bedrijf) aan het publiek mee te delen, en ongeacht de wijze waarop u de Inzending en afgeleide werken (computer, TV, tablet, mobiele telefoon, enz.) ontvangt.), (ii) door middel van uitzending (ook via het hertziatisch kanaal, kabel, satelliet, TV), (iii) in het kader van elke communicatie- of promotieoperatie, ongeacht of deze bestemd is voor beroepsbeoefenaars of consumenten, met betrekking tot de producten en diensten van de Vennootschap, en (iv) in het kader van de interne communicatie van de Vennootschap, in de hele wereld en in elke taal. Deze rechten worden verleend voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen en worden verleend voor commerciële, promotionele en industriële doeleinden.

Bedrijf zal niet verplicht zijn om een Inzending als vertrouwelijk te behandelen, en kan een Inzending in haar bedrijf gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, producten/diensten of reclame) zonder enige aansprakelijkheid of verplichting tot betaling, royalty's of enige andere vergoeding van welke aard dan ook, en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van enige gelijkenissen die in toekomstige producten, diensten, reclame of activiteiten van het Bedrijf kunnen voorkomen.

Lokale beperkingen

De inhoud is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving. Alle gebruikers die de Site bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Site is niet gericht op enige persoon in enig rechtsgebied waar de publicatie of beschikbaarheid van de Site verboden is, op grond van de nationaliteit, woonplaats, leeftijd of anderszins van die persoon. Personen die onder deze beperkingen vallen, mogen de Site niet betreden.

Disclaimer van garanties

BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN. DE SITE, DE INHOUD EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS". EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS. Producten en diensten zijn de verantwoordelijkheid van de fabrikant of leverancier van deze diensten en vallen onder de garanties die door dergelijke fabrikanten of leveranciers worden geboden, indien van toepassing. HET BEDRIJF BIEDT GEEN COMMERCIËLE GARANTIE.

Gedrag van de gebruiker

Tijdens het gebruik van de Site gaat u ermee akkoord geen inbreuk te maken op de toepasselijke wet- of regelgeving, of toegang te krijgen tot, te knoeien met of gebruik te maken van niet-openbare delen van de Site of de computersystemen van het Bedrijf. U mag de veiligheid van de site niet in gevaar brengen of met de accounts van de site knoeien. Het gebruik van hulpmiddelen die zijn ontworpen voor het hacken of het in gevaar brengen van de veiligheid (bijvoorbeeld wachtwoord-inschrijvingsprogramma's, kraak- of netwerksonderzoekshulpmiddelen) is ten strengste verboden.

U mag de kwetsbaarheid van de Site niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of verificatiemaatregelen op de Site schenden. Het is niet toegestaan om informatie over andere gebruikers of bezoekers van de Site, of klanten van het Bedrijf, terug te zoeken of te traceren, of informatie over dergelijke bezoekers of klanten bekend te maken.

Als u de veiligheid van het systeem schendt, behoudt het bedrijf zich alle rechten voor die beschikbaar zijn in het strafrecht en het burgerlijk recht, evenals het recht om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze Algemene Voorwaarden te onderzoeken met alle wettelijke middelen.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om volledig mee te werken met de wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijke instanties die de identiteit van eenieder die de wet of deze Algemene Voorwaarden schendt, vragen of opdragen om deze bekend te maken.

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, doet u afstand van en vrijwaart u het Bedrijf van alle claims die voortvloeien uit enige actie die door het Bedrijf wordt ondernomen tijdens of als gevolg van zijn onderzoeken en/of van enige actie die wordt ondernomen als gevolg van onderzoeken door een van beide bedrijven of wetshandhavingsautoriteiten, op voorwaarde dat deze acties in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten of voorschriften. .

Kennisgeving van inbreukmakende vorderingen

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op andere wijze zijn geschonden, gelieve ons de volgende informatie te verstrekken in een e-mail aan privacy@scppool.com.

 1. De datum van de aankondiging;
 2. De naam en het geregistreerde adres van de ontvanger van het bericht;
 3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u is geschonden;
 4. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op de Bedrijfssite staat, met voldoende details om het op de Site te kunnen vinden;
 5. Uw naam, achternaam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 6. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom, zijn agent of de wet, en vermelding van de wettelijke bepalingen die de te verwijderen inhoud rechtvaardigen;
 7. Een verklaring van u dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom op te treden;
 8. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang.

Diverse voorzieningen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht met de wet, dan zal (zullen deze bepaling(en) zo veel mogelijk worden geïnterpreteerd als een afspiegeling van de bedoelingen van de partijen, waarbij alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Het niet afdwingen door het Bedrijf van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden houdt niet in dat het Bedrijf afstand doet van een dergelijke bepaling.

De Algemene Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, besprekingen of overeenkomsten, indien van toepassing, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen. U heeft zich niet gebaseerd op een verklaring of verklaring die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden bij het instemmen met toegang tot deze Site, tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf.

De wetten van Frankrijk, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van de wettelijke bepalingen van enige jurisdictie, zullen van toepassing zijn op elke actie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid of enig ander beleid dat op de Site is opgenomen. U gaat akkoord met de persoonlijke jurisdictie van en de plaats in de rechtbanken van Frankrijk, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflicten van wetten, en, voor zover toegestaan door de wet, ziet u af van elk bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of plaats.

Deze Site wordt beheerd door het bedrijf vanuit zijn kantoren in de Europese Unie. Het bedrijf verklaart niet dat de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Europese Unie en de toegang tot de Site vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan elke bevestiging, instemming of overeenkomst die u per computer of ander elektronisch apparaat verzendt. U gaat ermee akkoord dat, wanneer u een bestelling plaatst op de Site of klikt op een "Ik ga akkoord", "Ik ga ermee akkoord" of een ander gelijkaardig "knop" of invoerveld met uw muis, toetsaanslag of ander apparaat, uw toestemming of toestemming juridisch bindend en afdwingbaar zal zijn en het juridische equivalent van uw handgeschreven handtekening. Ongeacht enige elektronische handtekening, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze Site en de Inhoud onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden en dat u gebonden bent aan de Algemene Voorwaarden.

U gaat akkoord met alle bovenstaande voorwaarden en bepalingen, en u gaat ermee akkoord dat u de vrijgestelde partijen vrijwaart van alle claims die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van deze site in strijd met deze algemene voorwaarden en de producten of diensten die erin zijn opgenomen. Wanneer u deze Site betreedt, controleert u of u al deze voorwaarden en bepalingen zonder voorbehoud hebt gelezen en begrepen en moet u akkoord gaan met deze voorwaarden en bepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 06/01/2023.

Contact